ગુજરાતી (1 in 1 day | sorting by most liked)

છું "મરજીવો" લોકો ની નજરોમાં,
કેમ કે રોજ ડૂબકી લગાડું છું,
કોઈની યાદોના દરિયામાં!

 
4
 
7 hours
 
D Gohel
LOADING MORE...
ALL MESSAGES LOADED
BACK TO TOP